S05 – Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Ladies Seann Nòs | Traditional

S05 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Ladies Seann Nòs | Traditional

1st – Kerrie Finlay, Ross-shire

2nd – Susan Dearness, Melvich Gaelic Choir

%d bloggers like this: