Toraidhean nan Inbheach | Senior Results

S01-Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Ladies

S02-Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Gents

S03-Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Ladies & Gents Open (Inverness Song)

S04-Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Ladies & Gents Open

S05-Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Ladies Seann Nòs | Traditional

S06-Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Gents Seann Nòs | Traditional

S07-Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Ladies & Gents Puirt-à-beul

S08-Seinn Càraid | Vocal Duets

S09-Seinn Cheathrar | Vocal Quartets

S10-Còmhlain | Folk Groups

S11-Còisirean | Choral – 4-part Harmony

S12-Còisirean | Choral – Male Voices

S13-Còisirean | Choral – Female Voices

S14-Còisirean | Choral – Puirt-à-beul

S15-Fidheall | Fiddle – Slow Gaelic Air & MSR (Adult)

S16-Bogsa-Ciùil | Accordion – MSR (Adults)

S17-Pìobaireachd | Piping – MSR (Adults)

S18-Clàrsach | Harp – Two Pieces of Gaelic Origin (Adults)

S19-Beul-aithris | Oral – Recitation of Poem

S20-Beul-aithris | Oral – Recitation of Prose

S21-Beul-aithris | Oral – Telling a Story

%d bloggers like this: