C55 Còmhradh Conversation – 16 to 18 Fluent

C55 Comhradh Conversation – 16 to 18 Fluent

1st – Eilidh MacPhee, Acadamaidh Rioghail Inbhir Nis

2nd – Alix Aburn, Acadamaidh Rioghail Inbhir Nis

3rd – Kirstyn Howarth, Inverness

%d bloggers like this: