C53 Còmhradh Conversation – 13 to 15 Fluent

C53 Comhradh Conversation – 13 to 15 Fluent

1st – Evie Richardson, Acadamaidh Inbhir Pheofharain

2nd – Ruaraidh Drennan,Acadamaidh Inbhir Pheofharain

3rd – Finlay MacLennan, Acadamaidh Rioghail Inbhir Nis

%d bloggers like this: