C51 Còmhradh Conversation – aged 11

C51 Comhradh Conversation – aged 11

1st – Maili MacLennan, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

2nd – Kenna MacKintosh, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

3rd = Jake MacCulloch, Bun-sgoil Inbhir Pheofharain, Leona Afrin, Bun-sgoil Chnoc na Creige

%d bloggers like this: