C48 Còmhradh Conversation – aged 8

C48 Comhradh Conversation – aged 8

1st – Isla Morrison, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

2nd – Iain MacLeoid, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

3rd – Alexandra Marsters, Bun-sgoil Gilcomstoun

%d bloggers like this: