C46 Còmhradh Conversation – aged 6

C46 Comhradh Conversation – aged 6

1st – Kirsty Wilson, Bun-sgoil Ghlinn Urchdain

2nd – Lewis Gordon, Bun-sgoil Gilcomstoun

%d bloggers like this: