C22 Aithris Rann Verse Speaking – aged 8 Fluent

C22 Aithris Rann Verse Speaking – aged 8 Fluent

1st – Iain MacLeoid, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

2nd – Anna MacLean, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

3rd – Lucy Hilton, Bun-sgoil Bruach a’ Mhuilinn

%d bloggers like this: