C21 Aithris Rann Verse Speaking – aged 7 Fluent

C21 Aithris Rann Verse Speaking – aged 7 Fluent

1st – Fionnlagh Mac a Mhaoilein, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

2nd – Alasdair MacLeoid, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

3rd – Aidan Newcott, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

%d bloggers like this: