C105 Feadan Chanter – under 13 March

C105 Feadan Chanter – under 13 March

1st – Dan MacKinnon, Dingwall Primary School

2nd – Hugh Burnett, Abriachan

3rd – Màili MacLennan, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

%d bloggers like this: