Toraidhean na Cloinne | Junior Results

C01 Litreachas | Literature – Story (P1-3)

C02 Litreachas | Literature – Poetry (P1-3)

C03 Litreachas | Literature – Story (P4-5)

C04 Litreachas | Literature – Poetry (P4-5)

C05 Litreachas | Literature – Story (P6-7)

C06 Litreachas | Literature – Poetry (P6-7)

C07 Litreachas | Literature – Story (Secondary)

C08 Litreachas | Literature – Poetry (Secondary)

C09 Ealain | Art – Painting (Cròileagain/Sgoiltean-àraich)

C10 Ealain | Art – Painting (Children aged 5)

C11 Ealain | Art – Painting (Children aged 6)

C12 Ealain | Art – Painting (Children aged 7)

C13 Ealain | Art – Painting (Children aged 8)

C14 Ealain | Art – Painting (Children aged 9)

C15 Ealain | Art – Painting (Children aged 10)

C16 Ealain | Art – Painting (Children aged 11)

C17 Ealain | Art – Painting (Children aged 12)

C18 Ealain | Art – Painting (Children aged 13 and under 18)

C19 Aithris Rann | Verse Speaking – 5 to 6 Fluent

C20 Aithris Rann | Verse Speaking – 5 to 6 Learners

C21 Aithris Rann | Verse Speaking – aged 7 Fluent

C22 Aithris Rann | Verse Speaking – aged 8 Fluent

C23 Aithris Rann | Verse Speaking – 7 to 8 Learners

C24 Aithris Rann | Verse Speaking – aged 9 Fluent

C25 Aithris Rann | Verse Speaking – aged 10 Fluent

C26 Aithris Rann | Verse Speaking – 9 to 10 Learners

C27 Aithris Rann | Verse Speaking – aged 11 Fluent

C28 Aithris Rann | Verse Speaking – aged 12 Fluent

C29 Aithris Rann | Verse Speaking – 11 to 12 Learners

C30 Aithris Rann | Verse Speaking – 13 to 15 Fluent

C31 Aithris Rann | Verse Speaking – 13 to 15 Learners

C32 Aithris Rann | Verse Speaking – 16 to 18 Fluent & Learners

C33 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh | Reading at Sight – 5 to 6 Fluent

C34 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh | Reading at Sight – 5 to 6 Learners

C35 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh | Reading at Sight – 7 to 8 Fluent

C36 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh | Reading at Sight – 7 to 8 Learners

C37 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh | Reading at Sight – 9 to 10 Fluent

C38 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh | Reading at Sight – 9 to 10 Learners

C39 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh | Reading at Sight – 11 to 12 Fluent

C40 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh | Reading at Sight – 11 to 12 Learners

C41 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh | Reading at Sight – 13 to 15 Fluent

C42 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh | Reading at Sight – 13 to 15 Learners

C43 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh | Reading at Sight – 16 to 18 Fluent

C44 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh | Reading at Sight – 16 to 18 Learners

C45 Còmhradh | Conversation – aged 5

C46 Còmhradh | Conversation – aged 6

C47 Còmhradh | Conversation – aged 7

C48 Còmhradh | Conversation – aged 8

C49 Còmhradh | Conversation – aged 9

C50 Còmhradh | Conversation – aged 10

C51 Còmhradh | Conversation – aged 11

C52 Còmhradh | Conversation – aged 12

C53 Còmhradh | Conversation – 13 to 15 Fluent

C54 Còmhradh | Conversation – 13 to 15 Learners

C55 Còmhradh | Conversation – 16 to 18 Fluent

C56 Còmhradh | Conversation – 16 to 18 Learners

C57 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – 5 to 6 Fluent

C58 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – 5 to 6 Learners

C59 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – aged 7 Fluent

C60 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – aged 8 Fluent

C61 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – 7 to 8 Learners

C62 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Girls aged 9 Fluent

C63 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Girls aged 10 Fluent

C64 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Girls 9 to 10 Learners

C65 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Boys 9 to 10 Fluent

C66 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Boys 9 to 10 Learners

C67 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Girls aged 11 Fluent

C68 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Girls aged 12 Fluent

C69 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Girls 11 to 12 Learners

C70 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Boys 11 to 12 Fluent

C71 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Boys 11 to 12 Learners

C72 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Girls 13 to 15 Fluent

C73 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Girls 13 to 15 Learners

C74 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Boys 13 to 15 Fluent

C75 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Boys 13 to 15 Learners

C76 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Girls 16 to 18 – Fluent & Learners

C77 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Boys 16 to 18 – Fluent & Learners

C78 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Seann Nòs | Traditional under 11

C79 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Seann Nòs | Traditional 11 to 12

C80 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Seann Nòs | Traditional 13 to 15

C81 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Seann Nòs | Traditional Girls 16 to 18

C82 Seinn Aon-Ghuthach | Vocal Solo – Seann Nòs | Traditional Boys 16 to 18

C83 Togail-Fuinn Sailm | Precenting a psalm – Under 13

C84 Togail-Fuinn Sailm | Precenting a psalm – Under 19

C85 Seinn Càraid | Vocal Duet – under 13 Fluent

C86 Seinn Càraid | Vocal Duet – under 13 Learners

C87 Seinn Càraid | Vocal Duet – 13 to 18 Fluent and Learners

C88 Òran Gnìomh | Action Song – Cròileagain/Sgoiltean-àraich

C89 Òran Gnìomh | Action Song – U13

C90 Òran Gnìomh | Action Song – U19

C91 Còisirean | Choral – Unison U13

C92 Còisirean | Choral – 2-part Harmony U13

C93 Còisirean | Choral – Puirt-à-beul U13

C94 Còisirean | Choral – Unison U19

C95 Còisirean | Choral – 2-part Harmony U19

C96 Còisirean | Choral – Puirt-à-beul U19

C97 Còmhlain | Folk Group – U13

C98 Còmhlain | Folk Group – U19

C99 Fidheall | Fiddle – under 19 Novice

C100 Fidheall | Fiddle – under 13

C101 Fidheall | Fiddle – 13 to 15

C102 Fidheall | Fiddle – 16 to 18

C103 Fidheall | Fiddle – Under 13 Groups

C104 Fidheall | Fiddle – Under 19 Groups

C105 Feadan | Chanter – under 13 March

C106 Feadan | Chanter – under 13 Slow Gaelic Air

C107 Pìobaireachd | Piping – under 13 March (Novice)

C108 Pìobaireachd | Piping – under 15 March

C109 Pìobaireachd | Piping – under 15 Strathspey & Reel

C110 Pìobaireachd | Piping – under 19 March, Strathspey & Reel

C111 Pìobaireachd | Piping – under 19 Jig

C112 Pìobaireachd | Piping – under 19 Pìobaireachd

C113 Harp | Clàrsach – Elementary under 19

C114 Harp | Clàrsach – Intermediate under 19

C115 Harp | Clàrsach – Advanced under 19

C116 Harp | Clàrsach – Groups under 19

C117 Piàna | Piano – under 13

C118 Piàna | Piano – 13 to 18

C119 Bogsa-Ciùil | Accordion – under 13 March, Strathspey & Reel

C120 Bogsa-Ciùil | Accordion – under 19 March, Strathspey & Reel

C121 Bogsa-Ciùil | Accordion – under 19 Contemporary Tunes

%d bloggers like this: