Duaisean | Trophies

Below is a list of trophy winners from this year’s Provincial Mod:

Murdo MacLeod H.M.I. Memorial Trophy (Literature Primary) Poppy Hadden/Leona Afrin, Bun-sgoil Chnoc na Creige

Allan C MacLeod Trophy (Literature Secondary) Orla Johnson, Acadamaidh Rὶoghail Inbhir Nis

Urquhart Cup (Junior Orals Learners) Mairi Nilssen, Acadamaidh Inbhir Pheofharain/ Aidan Newcott, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Sgiath Bliadhna na Ghaidhlig – Fileanta (Verse Speaking and Reading at Sight 9 – 12) Hannah Robertson, Bun-sgoil Chnoc na Creige

Sgiath Bliadhna na Gaidhlig – Luchd-ionnsachaidh (Verse Speaking and Reading at Sight 9 – 12) Mairi Nilssen, Acadamaidh Inbhir Pheofharain

Roneval Cup (Solo Singing Girls 9 – 12 Fluent) Sophie Stewart, Rionnagan Rois/Isabella Sommerville, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Murdo Campbell Cup (Solo singing Girls 13 – 15 Learners) Aimee Georgeson, Rionnagan Rois

Chisholm Cup (Traditional under 11) Aoibhe Ní Dhubhurthuile, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Leverburgh Cup (Traditional 11 – 12) Isabella Sommerville, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Jessie Cameron Trophy (Traditional 13 – 15) Anna NicLeòid, Inbhir Nis

Sangobeg Shield (Action Song Playgroups) Cròileagan Inbhir Pheofharain

Sgiath Mhic an Tòisich (Action Song under 13) Clas 2/3, Bun-sgoil Ulapuil

Craigmonie Challenge Cup (Choral Unison under 13) Còisir na h-òige BSGI

Scotkilt Trophy (Choral Harmony under 13) Bun-sgoil a’ Phluic

MacDonald Glencona Shield (Choral Puirt-a-beul under 13) Rionnagan Rois

Angus Mackenzie Memorial Cup (Choral Unison under 19) Rionnagan Rois

Sgiath Beinn Uamhais (Choral Puirt-a-beul under 19) Rionnagan Rois

Sgiath Ratharsair (Junior Choral Gaelic) Còisir na h-òige BSGI

Meur Inbhirnis Cup (Primary Folk Group) Còmhlan-ciùil Chnoc na Creige

Monach Cup (Junior Fiddle 13 – 18) Ruaraidh Drennan, Dingwall Academy

Morrison Shield (Fiddle Group Primary) Gairloch Primary School

Durness Shield (Fiddle Group Secondary) C for Craic, Gairloch High School

William M MacDonald Trophy (Chanter under 13 March) Dan MacKinnon, Dingwall Primary

Inverness Piping Society Shield (Chanter under 13 Gaelic Air) Calum G MacDonald, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

An Comunn Gàidhealach – Meur Inbhir Nis Cup (Piping under 13 Novice) Grace Kelman, Inverness

Sgiath Meur Inbhir Nis De An Comunn (Piping under 15) Calum Dunbar, Inverness

Inverness Piping Society Trophy (Piping under 19) Eilidh MacPhee, Inverness Royal Academy

Sgiath Linne Mhoireibh (Clarsach Group) Inverness Clàrsachs

Mrs Jean Wilkinson Memorial Cup (Junior Piano) Poppy Craig-Macleman, Acadamaidh Rὶoghail Inbhir Nis

Rona-Mairead Smith Trophy (Junior Accordion) Cody Thomson, Dornoch

Lochlann Salver (Adult Solo Singing Own Choice) Rena Gertz, Prestonpans

Dun Aarin Cup (Adult Traditional Singing) Kerrie Finlay, Ross-shire

Inverness Gaelic Society Rosebowl (Choral Harmony Senior) Còisir Ghàidhlig Inbhir Pheofharain

Harris Tweed Association Cup (Choral Puirt-a-beul Senior) Còisir Ghàidhlig Inbhir Pheofharain

Arthur MacLeod Memorial Trophy (Choral Senior Gaelic) Còisir Ghàidhlig nan Loch

%d bloggers like this: